Ciklusprogram

 Királyszentistván Község Képviselő-testületének

CIKLUSPROGRAMJA
2014-2019. évekre

 

A királyszentistváni önkormányzat választási ciklusra vonatkozó ciklusprogramjának alapvető feladata a községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.
Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.
Folyamatos együttműködést kell kialakítanunk a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal.
Fejlesztési cselekvési program:
 • A szabadidő kulturált eltöltése érdekében kondi és fitness pont kiépítése a Szent István Parkban.
 • A Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezése az új községképhez illesztve.
 • A Fő utcai járda felújítása és akadálymentesítése.
 • A Faluház Rózsadomb utcai bejáratának akadálymentesítése.
 • A Faluház karzatának ajtóval történő ellátása.
 • Szakemberek bevonásával a település teljes belterületi árvízvédelmének megoldása. A Dózsa utca árvízvédelmének érdekében a Bendola-patak medrének teljes takarítása.
 • A Leader Kultúrpark csapadékvíz elvezetésének megoldása.
 • A községgazdálkodás eszközparkjának fejlesztése.
 • Deák Ferenc utcában vízelvezető rács kialakítása és a szennyvíz-átemelő szivattyú cseréje (a tulajdonközösségi arányoknak megfelelő finanszírozással).
 • A szomszédos településekkel együttműködve falugondnoki szolgálat megszervezése.
 • A község településszerkezeti tervének felülvizsgálata és jogszabályokhoz igazítása.
 • A ravatalozó vizesblokkal történő ellátása.
 • A közbiztonság javítása és a vagyonbiztonság erősítése érdekében a térfigyelő kamerák nyújtotta lehetőségek bővítése.
 • A település arculatának javítása érdekében szorgalmazni kell a porták szebbé tételét, és folytatni kell a virágosítást, közterületeink fásításával, pihenőpadok és kerékpártárolók kihelyezésével, valamint az „Ültess egy fát!” mozgalom elindításával.
 • A kultúra területén a szokásos rendezvényeink fenntartása, melynél kiemelkedő hangsúlyt kap augusztus 20-a megünneplése, továbbá a meglévő hagyományaink ápolása, valamint a legújabb rendezvényünk (Falu Karácsonya) a Faluházban történő megtartása.
 • A kulturális helyzet javítása, és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe (a fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosításával, programok, sportfoglalkozások, kiállítások szervezésével, eszközök és játékok beszerzésével).
 • A testvértelepülési kapcsolatunk fenntartása.
 • A szociális területen a lakossági juttatások és támogatások szinten tartása.
 • A lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő fejlesztésének biztosítása, és az egészségi állapot javítása érdekében szűrővizsgálatok szervezése.
 • A 2014-2020-as támogatási időszakban megjelenő pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása (kerékpárút, alternatív energia, Széchenyi út felújítása).
 • A településszerkezeti tervnek megfelelően új házhelyek kialakításához területek vásárlása, és ott megfelelő infrastruktúrával ellátott építési telkek kialakítása.

 

Királyszentistván, 2015. március 3.

 

Kőszegi Ilona
polgármester

Közadatkereső